Varig tilrettelagt arbeid VTA

Tiltaket kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.
Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?
Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket. Arbeidet skal bidra til utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket:
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan søker du?
Du kan ta kontakt med NAV lokalt. Telefonnummeret til NAV: 55 55 33 33

Økonomiske ytelser under tiltaket:
Du mottar uførepensjon etter folketrygdloven og i tillegg vil du få bonuslønn for den tiden du jobber.